Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 52, 53 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Thông tin nào dười đây không đúng về Khúc Thừa Dụ? A. Là một hào trưởng địa phương ở Ninh Giang, Hải Dương. B. Nhân cơ hội nhà Đường suy yếu đã nói đậy đánh chiếm thành Tống Bình, lật đổ chính quyền đô hộ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Thông tin nào dười đây không đúng về Khúc Thừa Dụ?

A. Là một hào trưởng địa phương ở Ninh Giang, Hải Dương.

B. Nhân cơ hội nhà Đường suy yếu đã nói đậy đánh chiếm thành Tống Bình, lật đổ chính quyền đô hộ.

C. Tự xưng hoàng đế, xây dựng chính quyến tự chủ của người Việt.

D. Có con trai là Khúc Hạo người đã tiến hành cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 81 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

"Tự xưng hoàng đế, xây dựng chính quyến tự chủ của người Việt." là thông tin không đúng về Khúc Thừa Dụ.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Nội dung nào đưới đây không thể hiện đúng về cuộc cải cách của Khúc Hạo?

A. Định lại mức thuế cho công bằng.

B. Bãi bỏ chức Tiết độ sứ của nhà Đường.

C. Tha bỏ lực dịch cho dân bớt khổ.

D. Lập số hộ khẩu, khai rõ quê quán đế quản lí cho thống nhất.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 81 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

''Bãi bỏ chức Tiết độ sứ của nhà Đường." không thể hiện đúng về cuộc cải cách của Khúc Hạo

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Căn cứ làng Giảng gắn với nghĩa quân của Dương Đình Nghệ nay thuộc địa phương nào?

A. Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

B. Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

C. Huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

D. Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 4 trang 82 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Căn cứ làng Giảng gắn với nghĩa quân của Dương Đình Nghệ nay thuộc Huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Thông tin nòo đưới đây không chính xác về sông Bạch Đằng?

A. Chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng).

B. Đây là con đường thuỷ tốt nhất để đi vào nước ta.

C. Lòng sông hẹp và nông, mực nước vùng cửa sông lúc thuỷ triều cao nhất và thấp nhất không chênh lệch nhiều.

D. Địa hình xung quanh có nhiều cồn gò, bãi, đầm lấy,... giúp bố trí lực lượng quân thuỷ, bộ cùng chiến đấu chặn giặc thuận lợi.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 83 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

"Lòng sông hẹp và nông, mực nước vùng cửa sông lúc thuỷ triều cao nhất và thấp nhất không chênh lệch nhiều." là thông tin không chính xác về sông Bạch Đằng

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close