5.5. Listening and Vocabulary - Unit 5. The music of life - SBT Tiếng Anh 6 – English Discovery (Cánh Buồm)

Tổng hợp bài tập phần 5.5_LISTENING AND VOCABULARY - Unit 5. The music of life - SBT Tiếng Anh 6 – English Discovery Cánh Buồm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the sentences with the words below.

(Hoàn thành các câu với các từ dưới đây.)

audience                 band                 concerts                 orchestra

singer                 stage                 street musicians 

1. My sister plays the violin in the school orchestra. (Em gái tôi chơi violin trong dàn nhạc của trường.)

2. My favourite boy _____ is definitely Lawson.

3. The pop group is walking onto the _____now!

4. Sometimes I stop and listen to some _____ on my way home from school.

5. I hope there's a big _____ for the school play.

6. My best friend and I go to lots of _____ every summer.

7. I really like the _____ in the band Rage Against the Machine. 

Lời giải chi tiết:

2 band: ban nhạc

3 stage: sân khấu

4 street musicians: nhạc sỹ đường phố

5 audience: khán giả 

6 concerts: buổi hoà nhạc

7 singer: ca sỹ

2. My favourite boy band is definitely Lawson.

(Nhóm nhạc nam yêu thích của tôi chắc chắn là Lawson.)

3. The pop group is walking onto the stage now!

(Nhóm nhạc pop đang bước lên sân khấu ngay bây giờ!)

4. Sometimes I stop and listen to some street musicians on my way home from school.

(Đôi khi tôi dừng lại và nghe một số nhạc sĩ đường phố trên đường đi học về.)

5. I hope there's a big audience for the school play.

(Tôi hy vọng có một lượng lớn khán giả cho vở kịch của trường.)

6. My best friend and I go to lots of concerts every summer.

(Bạn thân nhất của tôi và tôi đi đến rất nhiều buổi hòa nhạc vào mỗi mùa hè.)

7. I really like the singer in the band Rage Against the Machine. 

 (Tôi rất thích ca sĩ trong ban nhạc Rage Against the Machine.)

Bài 2

 2. Choose the correct option. 

(Chọn phương án đúng.)

  1. Can you buy some tickets / places for the concert, please? 

(Bạn có thể mua vé cho buổi hòa nhạc được không?)

2. My brother wants to see / look his favourite band soon.

3. I love living / live music. It's really exciting!

4. Do you often go on / to concerts?

5. Some people want / enjoy music better when they're with friends than when they're alone. 

Lời giải chi tiết:

2. My brother wants to see his favourite band soon.

(Anh trai tôi muốn sớm gặp lại ban nhạc yêu thích của mình.)

3. I love live music. It's really exciting!

(Tôi yêu nhạc sống. Nó vô cùng thú vị!)

4. Do you often go to concerts?

(Bạn có thường đi xem hòa nhạc không?)

5. Some people enjoy music better when they're with friends than when they're alone.

(Một số người thưởng thức âm nhạc tốt hơn khi họ ở cùng bạn bè hơn là khi họ ở một mình.)

Bài 3

3. Listen to a radio interview and mark the sentences T (true) or F (false).

(Nghe một cuộc phỏng vấn trên radio và đánh dấu các câu T (đúng) hoặc F (sai).)


1. ❑ There are often concerts in Green Park.

2. ❑ The concert is at the weekend.

3. ❑ The organisers know all the bands and singers. 

Nội dung bài nghe:

Presenter: Hi, Annie. Can you tell us something about the concert at Green Park?

Annie: Yes, this is really exciting. It's the first live concert in Green Park.

Presenter: That’s great news. When is it?

Annie:  It’s on Saturday 15 August.

Presenter: OK. Brilliant! Which bands and singers can we see?

Annie:  Well, the organisers don’t know all the bands. But Jackson are definitely playing and maybe Tom O’Dell. They want the Six Cats to play but they aren’t sure.

Presenter: And what time is the concert? Is it all day or just the evening?

Annie:  It’s in the afternoon - 2.00 until 5.00, and then more bands from 7.00 until 11.00.

Presenter: Are the tickets expensive?

Annie:  They're quite expensive. They're £ 15.00. But the first 100 people to buy tickets only pay £7.50!

Presenter: Brilliant! What's the website, Annie?

Annie:  It’s greenparkconcert.com. Or you can phone 02335678567.

Presenter: Thanks, Annie. That's 02335678567. So, everyone, get on the computer or the phone now!

Tạm dịch bài nghe:

Người dẫn chương trình: Xin chào, Annie. Bạn có thể cho chúng tôi biết vài điều về buổi biểu diễn tại Green Park?

Annie: Vâng, nó thực sự thú vị. Đây là buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên ở Green Park.

Người dẫn chương trình:  Đó là một tin tuyệt vời. Khi nào vậy?

Annie: Vào thứ Bảy ngày 15 tháng 8.

Người dẫn chương trình: OK. Xuất sắc! Chúng ta có thể thấy những ban nhạc và ca sĩ nào?

Annie: Chà, ban tổ chức không biết tất cả các ban nhạc. Nhưng Jackson chắc chắn chơi và có thể là Tom O’Dell. Họ muốn ban nhạc Sáu Con Mèo chơi nhưng họ không chắc.

Người dẫn chương trình:  Và buổi hòa nhạc diễn ra lúc mấy giờ? Cả ngày hay chỉ buổi tối?

Annie: Đó là vào buổi chiều - 2 giờ đến 5 giờ, và sau đó là các ban nhạc khác từ 7 giờ đến 11 giờ.

Người dẫn chương trình: Vé có đắt không?

Annie: Chúng khá đắt. Chúng là £ 15,00. Nhưng 100 người đầu tiên mua vé chỉ phải trả £ 7,50!

Người dẫn chương trình: Tuyệt vời! Trang web là gì, Annie?

Annie: Đó là greenparkconcert.com. Hoặc bạn có thể điện thoại 02335678567.

Người dẫn chương trình: Cảm ơn, Annie. Đó là 02335678567. Vậy, mọi người, hãy sử dụng máy tính hoặc điện thoại ngay bây giờ!

Phương pháp giải:

1.F

2.T

3.F

1.F (It's the first live concert in Green Park.)

(Thường có các buổi hòa nhạc ở Green Park.)

Bài 4

4. Listen again and complete the information. 

(Nghe lại và điền đầy đủ thông tin.)


Live concert in (1) ________

Date: (2) ________

Bands and singers: Jackson, Tom O'Dell and (3) ________

Time: 2.00- (4) ________ and 7.00-(5) ________

Tickets: £15.00

First 100: (6) £________

Phone: (7) ________

Website: greenparkconcert.com 

Lời giải chi tiết:

Live concert in (1) Green Park

Date: (2) (Saturday) 15 August

Bands and singers: Jackson, Tom O'Dell and (3) (The) Six Cats

Time: 2.00- (4) 5.00 and 7.00- (5) 11.00

Tickets: £15.00

First 100: (6) £7.50

Phone: (7) 02335678567

Website: greenparkconcert.com 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close