2.3. Reading and Vocabulary Unit 2 SBT Tiếng Anh 6 - English Discovery (Cánh buồm)

Tổng hợp các bài tập phần 2.3. Reading and Vocabulary Unit 2 SBT Tiếng Anh 6 - English Discovery (Cánh buồm)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos and complete the words.

(Nhìn vào các bức ảnh và hoàn thành các từ.)


Lời giải chi tiết:

2. plate: cái đĩa

3. fork : cái nĩa

4. frying pan: chảo chiên

5. salt: muối

6. pepper: hạt tiêu

Bài 2

2. Complete the sentences with the verbs below.

(Hoàn thành các câu với các động từ bên dưới.)

add                 bake                 beat                 boil                 cut                 fry

1. Beat two eggs in a bowl. (Đập hai quả trứng vào bát.)

2. ____ some salt and pepper.

3. ____ the cake for twenty minutes.

4. ____ the water and then add the pasta.

5. ____ up the onion and ____ it in the oil. 

Lời giải chi tiết:

2 Add

3 Bake

4 Boil

5 Cut, fry

2. Add some salt and pepper.

(Thêm một ít muối và hạt tiêu.)

3. Bake the cake for twenty minutes.

(Nướng bánh trong hai mươi phút.)

4. Boil the water and then add the pasta.

(Đun sôi nước và sau đó cho mì ống vào.)

5. Cut up the onion and fry it in the oil.

(Cắt nhỏ hành tây và phi thơm trong dầu.)

Bài 3

3. Read the blog. Look at the pictures below and write the verbs.

(Đọc blog. Nhìn vào những hình ảnh dưới đây và viết các động từ.)

 I can't cook difficult meals with lots of ingredients. But I can cook potatoes! Potatoes are a fantastic vegetable. They're easy to cook and there are lots of ways to cook them. You can boil them and put butter on them. You can cut them up and fry them to make chips. You can bake them and eat them with cheese. Very easy!

English people eat a lot of potatoes but my favourite potato recipe is from Switzerland. It's called rosti. It's easy and very quick - ten minutes! The ingredients are two potatoes and half an onion. Grate the potatoes and onion and mix in a bowl. Add salt and pepper. Squeeze out some water. Then put some oil in a frying pan. Add the potatoes and onion to the hot oil. After a few minutes, turn over the rosti and continue to cook.

You can eat rosti with meat, eggs or salad. You can put cheese in it too! Delicious! Thank you, Switzerland!

Phương pháp giải:

 Tôi không thể nấu những bữa ăn khó với nhiều nguyên liệu. Nhưng tôi có thể nấu khoai tây! Khoai tây là một loại rau tuyệt vời. Chúng rất dễ nấu và có rất nhiều cách để nấu chúng. Bạn có thể đun sôi chúng và phết bơ lên trên. Bạn có thể cắt nhỏ và chiên chúng để làm khoai tây chiên. Bạn có thể nướng chúng và ăn với pho mát. Rất dễ!

Người Anh ăn rất nhiều khoai tây nhưng công thức chế biến khoai tây yêu thích của tôi là từ Thụy Sĩ. Nó được gọi là rosti. Thật dễ dàng và rất nhanh chóng - mười phút! Nguyên liệu là hai củ khoai tây và nửa củ hành tây. Bào khoai tây và hành tây và trộn trong một cái bát. Thêm muối và tiêu. Vắt bớt nước. Sau đó cho một ít dầu vào chảo chiên. Cho khoai tây và hành tây vào dầu nóng. Sau một vài phút, lật mặt bánh rosti và tiếp tục nấu.

Bạn có thể ăn rosti với thịt, trứng hoặc salad. Bạn cũng có thể cho phô mai vào đó! Ngon! Cảm ơn Thụy Sĩ!

Lời giải chi tiết:

 

grate (v): bào, nạo

mix (v): trộn

squeeze(v): vắt

 

Tôi không thể nấu những bữa ăn khó với nhiều nguyên liệu. Nhưng tôi có thể nấu khoai tây! Khoai tây là một loại rau tuyệt vời. Chúng rất dễ nấu và có rất nhiều cách để nấu chúng. Bạn có thể đun sôi chúng và phết bơ lên trên. Bạn có thể cắt nhỏ và chiên chúng để làm khoai tây chiên. Bạn có thể nướng chúng và ăn với pho mát. Rất dễ!

Người Anh ăn rất nhiều khoai tây nhưng công thức chế biến khoai tây yêu thích của tôi là từ Thụy Sĩ. Nó được gọi là rosti. Thật dễ dàng và rất nhanh chóng - mười phút! Nguyên liệu là hai củ khoai tây và nửa củ hành tây. Bào khoai tây và hành tây và trộn trong một cái bát. Thêm muối và tiêu. Vắt bớt nước. Sau đó cho một ít dầu vào chảo chiên. Cho khoai tây và hành tây vào dầu nóng. Sau một vài phút, lật mặt bánh rosti và tiếp tục nấu.

Bạn có thể ăn rosti với thịt, trứng hoặc salad. Bạn cũng có thể cho phô mai vào đó! Ngon! Cảm ơn Thụy Sĩ! 

Bài 4

4. Read the blog again. Answer the questions.

(Đọc lại blog. Trả lời các câu hỏi.)

1. How many ideas for cooking potatoes are there in the text? 

2. Where is rosti from?

3. What are the ingredients for rosti?

4. How long is it to cook rosti? 

5. How many things can you eat with rosti?

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu hỏi:

1. Có bao nhiêu ý tưởng nấu khoai tây trong văn bản?

2. Rosti đến từ đâu?

3. Các thành phần cho rosti là gì?

4. Nấu rosti trong bao lâu?

5. Bạn có thể ăn bao nhiêu thứ với rosti?

Lời giải chi tiết:

1. There are four ideas for cooking potatoes in the text.

2. It is from Switzerland

3. They are 2 potatoes and half an onion.

4. It takes ten minutes

5. There are four things we can eat with rosti. (meat, eggs, salad, cheese)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close