7.7. Writing - Unit 7. The time machine - SBT Tiếng Anh 6 - English Discovery (Cánh Buồm)

Tổng hợp các bài tập phần: 7.7. Writing - Unit 7. The time machine - Tiếng Anh 6 – English Discovery (Cánh Buồm)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.Read the email and tick the things Claire writes about. 

(Đọc email và đánh dấu vào những điều Claire viết về.)

1.

Lời giải chi tiết:

1.

Bài 2

2. Complete the email with the words below.

(Hoàn thành email với các từ dưới đây.)

at    go    guess     hi       how      love      see      then went 

Lời giải chi tiết:

2 How

3 go

4 At

5 went

6 Then

7 Guess

8 See

9 love

Hi Mason, 

How are you? Did your birthday party go OK? Sorry I was away! At the weekend we stayed with my aunt and cousins in Scotland. They've got a great house by a lake. On Saturday we went for a long walk with their dogs. Then, on Sunday, we visited an art gallery with lots of old pictures of Scotland. It was really interesting. 

Guess what! I've got a new dog! When we got home last night, my dad took me to his friend's house. Their dog had puppies and they gave me one! He's so cute! 

See you soon!  

Lots of love,

Claire 

Tạm dịch:

Chào Mason,

Bạn khỏe không? Bữa tiệc sinh nhật của bạn diễn ra ổn chứ? Xin lỗi tôi đã đi vắng! Cuối tuần, chúng tôi ở với dì và các anh chị em họ của tôi ở Scotland. Họ có một ngôi nhà tuyệt vời bên hồ. Vào thứ bảy, chúng tôi đã đi dạo dài với những chú chó của họ. Sau đó, vào Chủ nhật, chúng tôi đến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật với rất nhiều hình ảnh cũ của Scotland. Nó đã rất thú vị.

Đoán xem! Tôi có một con chó mới! Khi chúng tôi về đến nhà vào tối qua, bố tôi đưa tôi đến nhà một người bạn của ông ấy. Con chó của họ có chó con và họ đã cho tôi một con! Cậu ấy rất dễ thương!

Hẹn sớm gặp lại!

Yêu bạn nhiều,

Claire

Bài 3

 3.Write the phrases below in the correct category.

(Viết các cụm từ dưới đây vào đúng danh mục.)

After that we went to town.        Guess what!           Hi Katya!               How are you?                   Kisses, Phone me!                                    Lots of love,          Love and hugs,       Write back soon!                    Then we went round a museum.                                See you soon.                                                                Did your test go OK?                                   I stayed with my friend.

Greetings: ____________

Ask for news: ____________, ____________

Give your news: After that we went to town, ____________, ____________

Give some surprising news: ____________

Endings: ____________, ____________, ____________, ____________, ____________, ____________

Lời giải chi tiết:

Greetings: Hi Katya!

(Lời chào: Chào Katya!)

Ask for news: How are you?, Did your test go OK?

(Hỏi tin tức: Bạn khỏe không ?, Bài kiểm tra của bạn có ổn không?)

Give your news: Then we went round a museum., I stayed with my friend.

(Đưa tin của bạn: Sau đó, chúng tôi đi vòng quanh một viện bảo tàng., Tôi ở lại với bạn của tôi.)

Give some surprising news: Guess what!

(Đưa ra một số tin tức đáng ngạc nhiên: Đoán xem!)

Endings: Kisses, Phone me!, Lots of love, Love and hugs, Write back soon!, See you soon.

(Kết thúc: Những nụ hôn, Gọi cho tôi !, Yêu nhiều, Yêu và những cái ôm, Viết lại sớm nhé !, Hẹn gặp lại.)

Bài 4

 4.Read the writing task and the questions below. Make some notes. 

(Đọc nhiệm vụ bài viết và các câu hỏi bên dưới. Thực hiện một số ghi chú.)

Your friend was recently in a competition. Write an email to him/her asking about the competition. Give your own news and add something surprising or interesting. 

What sort of competition

What did you do last week? 

What's your surprising news? 

Phương pháp giải:

Bạn của bạn gần đây đã tham gia một cuộc thi. Viết email cho anh ấy / cô ấy để hỏi về cuộc thi. Đưa ra tin tức của riêng bạn và thêm một cái gì đó đáng ngạc nhiên hoặc thú vị.

Loại cuộc thi nào?

Bạn đã làm gì tuần trước?

Tin tức đáng ngạc nhiên của bạn là gì?

Lời giải chi tiết:

What sort of competition? singing competition 

What did you do last week? had exams, visited grandma, went picnic with friends

What's your surprising news? Was given the new album of BTS

Bài 5

 5.Write your email. Remember to do these things.

(Viết email của bạn. Hãy nhớ làm những điều này.)

  • Use Claire's email to help you.

  • Start and end your email with appropriate phrases. 

  • Use the phrases for asking for and giving news in Exercise 3. 

Phương pháp giải:

. Sử dụng email của Claire để giúp bạn.

. Bắt đầu và kết thúc email của bạn bằng các cụm từ thích hợp.

. Sử dụng các cụm từ để yêu cầu và đưa tin trong Bài tập 3.

Lời giải chi tiết:

Hi Anna, 

How’s it going? Did your singing competition go OK? Sorry I didn’t write you soon because I was too busy! Last week I had some exams and I had to revised for them. After all the hard time studying, I and my parents visited my grandma in London for one day. At the weekend, I went picnic with some of my friends by the lake. We took lots of photos and had some great food there.  

Guess what! I've got the new album of BTS! When I got home last night, my sister gave me it. That made me so excited. 

Phone me!  

Love and hugs,

Sam

Tạm dịch:

Chào Anna,

Thế nào rồi? Cuộc thi hát của bạn có diễn ra ổn không? Xin lỗi tôi đã không viết thư cho bạn sớm vì tôi quá bận! Tuần trước tôi có một số bài kiểm tra và tôi phải ôn tập cho chúng. Sau tất cả thời gian học tập chăm chỉ, tôi và bố mẹ đến thăm bà của tôi ở London trong một ngày. Cuối tuần, tôi đi dã ngoại với một số người bạn của tôi bên hồ. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh và có một số món ăn tuyệt vời ở đó.

Đoán xem! Tôi có album mới của BTS! Tối qua khi tôi về đến nhà, chị gái tôi đã cho tôi. Điều đó làm tôi rất phấn khích.

Gọi cho tôi nhé!

Yêu và những cái ôm,

Sam

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close