Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1: (3 điểm) Viết các phương trình hóa học mỗi trường hợp sau:

a)Rượu etylic tác dụng với natri.

b)Đốt cháy rượu etylic trong không khí

c)Etilen tác dụng với nước có H2SO4.

Câu 2: (3 điểm)

a)Khi nung sôi dung dịch rượu etylic thì độ rượu thay đổi ra sao?

b)Làm thế nào để biết trong rượu etylic có lẫn nước?

Câu 3: (4 điểm) Một rượu X có công thức CnH2n+1OH có tỉ khối hơi so với không khí bằng 1,5862. Tìm công thức của X (cho Mkk = 29, C = 12, H = 1, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Viết các phương trình hóa học:

a) Rượu etylic tác dụng với natri:

2C2H5OH + 2Na \(\to\) 2C2H5ONa + H2

b) Đốt cháy rượu etylic trong không khí:

C2H5OH + 3O2 \(\to\) 2CO2 + 3H2O (t0)

c) Etilen tác dụng với nước có H2SO4:

C2H4 + H2O \(\to\) C2H5OH (H2SO4, t0)

Câu 2:

a) Rượu etylic có nhiệt độ sôi thấp hơn nước, nên bay hơi trước làm giảm nồng độ của rượu.

b) Dùng CuSO4 khan (màu trắng) tác dụng với nước tạo tinh thể CuSO4.5H2O (màu xanh)

Câu 3:

\({M_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}} = 1,5862.29 = 46 \)

\(\Rightarrow 14n + 18 = 46 \Rightarrow n = 2\)

Công thức của X là C2H5OH.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close