Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho benzen lần lượt tác dụng với brom, hidro (ghi điều kiện phản ứng).

Câu 2 (3 điểm): Tính thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) khi đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với MgCO3 (dư)

Câu 3 (4 điểm): Đốt 6 gam một chất hữu cơ (X) sản phẩm khí CO2 và hơi H2O cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó cho qua bình 2 đựng dung dịch NaOH (dư), khối lượng 2 bình tăng lần lượt là 3,6 gam và 8,8 gam.

Tìm công thức đơn giản nhất của X (cho H = 1, C = 12, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & {C_6}{H_6} + B{r_2} \to {C_6}{H_5}Br + HBr(Fe,{t^0})  \cr  & {C_6}{H_6} + 3{H_2} \to {C_6}{H_{12}}(Ni,{t^0}) \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & 2C{H_3}COOH + MgC{O_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + C{O_2} + {H_2}O  \cr  &  \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {{0,1} \over 2} = 0,05  \cr  & {V_{C{O_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12lit(dktc). \cr} \)

Câu 3:

Khối lượng bình 1 tăng chính là khối lượng của nước = 3,6 gam

Khối lượng bình 2 tăng chính là khối lượng của CO2 = 8,8 gam.

\(\eqalign{  & {m_H} = {{3,6} \over 9} = 0,4gam  \cr  & {m_C} = {{8,8.3} \over {11}} = 2,4gam.  \cr  &  \Rightarrow {m_O} = 6 - 2,8 = 3,2gam.  \cr  &  \Rightarrow {n_C}:{n_H}:{n_O} = 0,2:0,4:0,2 = 1:2:1 \cr} \)

Công thức đơn giản nhất của X là CH2O.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close