Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẩu nhỏ natri vào dung dịch rượu etylic.

Câu 2 (3 điểm): Tính khối lượng CH3COOH điều chế được từ 3 lít rượu etylic 60 (cho hiệu suất phản ứng 75%, rượu etylic có D = 0,8g/ml, H = 1, C = 12, O = 16).

Câu 3 (4 điểm): Để trung hòa 3 gam một axit có công thức CnH2n+1COOH cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 0,5M. Viết công thức cấu tạo thu gọn của axit đó. (H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & 2{H_2}O + 2Na \to 2NaOH + {H_2}  \cr  & 2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \cr} \)

Câu 2:

Khối lượng rượu etylic \(= 3000.0,06.0,8 = 144\) gam.

C2H5OH + O2 \(\to\) CH3 – COOH + H2O (men giấm)

Khối lượng CH3 – COOH theo phương trình \( = \dfrac{144} {46}.60 = 187,82gam\)

Khối lượng CH3 – COOH thực tế \(= 187,82.0,75 = 140, 87\) gam.

Câu 3:

\(\eqalign{  & {C_n}{H_{2n + 1}}COOH + NaOH \to {C_n}{H_{2n + 1}}COONa + {H_2}O  \cr  & {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}COOH}} = {n_{NaOH}} = 0,05mol \cr&\Rightarrow {M_{{C_n}{H_{2n + 1}}COOH}} = {3 \over {0,05}} = 60  \cr  & M = 14n + 46 = 60 \Rightarrow n = 1 \cr} \)

Công thức của axit là:CH3- COOH

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close