Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1: (4 điểm) Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

Câu 2: (3 điểm) Tính khối lượng CH3COOC2H5 sinh ra khi trộn 0,3 mol CH3COOH với 0,2 mol C2H5OH khi hiệu suất phản ứng đạt 80% (cho H = 1, C = 12, O = 16)

Câu 3: (3 điểm) Khi đốt 6 gam một chất có công thức CnH2n+1COOH người ta thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Xác định giá trị của n trong chất hữu cơ trên (cho H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH (dư), chưng cất để ngưng tụ rượu etylic. Bã rắn được tác dụng với dung dịch H2SO4 (dư) chưng cất ta được axit axetic.

Phương trình hóa học: \(\eqalign{  & C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O  \cr  & 2C{H_3}COONa + {H_2}S{O_4} \to 2C{H_3}COOH + N{a_2}S{O_4} \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O  \cr  & {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{{C_2}{H_5}OH}}.0,8 = 0,2.0,8 = 0,16mol  \cr  & {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,16.88 = 14,08gam. \cr} \)

Câu 3:

\(\eqalign{  & {C_n}{H_{2n + 1}}COOH + {{3n + 1} \over 2}{O_2} \to (n + 1)C{O_2} + (n + 1){H_2}O  \cr  & {n_{C{O_2}}} = 0,2 = {{6(n + 1)} \over {14n + 46}} \Rightarrow n = 1 \cr} \)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close