Câu hỏi:

Tìm giá trị \(x\) thỏa mãn

Câu 1:

\({x^3} - 25x = 0\)

  • A \(S = \left\{ {0; - 5;5} \right\}\)
  • B \(S = \left\{ {- 5;5} \right\}\)
  • C \(S = \left\{ {0; 25} \right\}\)
  • D \(S = \left\{ {0; - 3;3} \right\}\)

Phương pháp giải:

Rút nhân tử chung \(x\) và giải phương trình tích \(A.B = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x\left( {{x^2} - 25} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} - 25 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} = 25\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 5\\x =  - 5\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(S = \left\{ {0; - 5;5} \right\}\)

Chọn A.


Câu 2:

\(2x\left( {x - 2} \right) - x + 2 = 0\)

  • A \(S = \left\{ { - 2;\dfrac{1}{2}} \right\}\)
  • B \(S = \left\{ {2; - \dfrac{1}{2}} \right\}\)
  • C \(S = \left\{ { - 2; - \dfrac{1}{2}} \right\}\)
  • D \(S = \left\{ {2;\dfrac{1}{2}} \right\}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right) = {A^2} - {B^2}\) và rút 2 ở 2 hạng tử cuối để tạo nhân tử chung \(x + y\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2x\left( {x - 2} \right) - \left( {x - 2} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {2x - 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 2 = 0\\2x - 1 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = \dfrac{1}{2}\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(S = \left\{ {2;\dfrac{1}{2}} \right\}\)

Chọn D.
>> Học trực tuyến lớp 8 trên Nam.Name.Vn.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.