Câu hỏi:

Phân tích đa thức thành nhân tử

Câu 1:

\({x^2} - {y^2} + 2x + 2y\)

  • A \(\left ( x - y \right )\left ( x + y + 2 \right )\)
  • B \(\left ( x - y \right )\left ( x + y - 2 \right )\)
  • C \(\left ( x + y \right )\left ( x - y + 2 \right )\)
  • D \(\left ( x + y \right )\left ( x - y - 2 \right )\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A - B} \right) = {A^2} - {B^2}\) và rút 2 ở 2 hạng tử cuối để tạo nhân tử chung \(x + y\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{x^2} - {y^2} + 2x + 2y\\ = \left( {x - y} \right)\left( {x + y} \right) + 2\left( {x + y} \right)\\ = \left( {x + y} \right)\left( {x - y + 2} \right)\end{array}\)

Chọn C.


Câu 2:

\({x^2} - 6x + 5\)

  • A \(\left ( x + 1 \right )\left ( x - 5 \right )\)
  • B \(\left ( x - 1 \right )\left ( x - 5 \right )\)
  • C \(\left ( x - 1 \right )\left ( x + 5 \right )\)
  • D \(\left ( x + 1 \right )\left ( x + 5 \right )\)

Phương pháp giải:

Tách \( - 6x\) thành \( - x - 5x\) để tạo nhân tử chung \(x - 1\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{x^2} - 6x + 5\\ = {x^2} - x - 5x + 5\\ = x\left( {x - 1} \right) - 5\left( {x - 1} \right)\\ = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 5} \right)\end{array}\)

Chọn B.
>> Học trực tuyến lớp 8 trên Nam.Name.Vn.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.