Câu 2 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 2 trang 8 Vở bài tập Địa lí 5

Nối tên nhà máy thủy điện với tên sông có nhà máy thủy điện đó.

             A. Tên nhà máy thủy điện

             B. Tên sông

             Hòa Bình

             Y –a –ly

             Trị An

             Đồng Nai

             Xê Xan

             Sông Đà

Trả lời:

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close