Đề bài

Vì sao nói Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành thực vật?

 • A.
  Vì chúng có hệ mạch.
 • B.
  Vì chúng có hạt nằm trong quả.
 • C.
  Vì chúng sống trên cạn.
 • D.
  Vì chúng có rễ thật.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ngành Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành động vật vì hạt của chúng được bảo vệ trong quả nên sẽ không chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài và sẽ đảm bảo được độ nảy mầm cao hơn.

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nhóm các loài chim có ích là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

Xem lời giải >>