Đề bài

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

 • A.
  Cây bưởi.
 • B.
  Cây vạn tuế.
 • C.
  Rêu tản.
 • D.
  Cây thông.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cây bưởi được xếp vào nhóm thực vật hạt kín

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Vì sao nói Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành thực vật?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nhóm các loài chim có ích là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

Xem lời giải >>