Đề bài

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

 • A.
  Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.
 • B.
  Số lượng loài và môi trường sống.
 • C.
  Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
 • D.
  Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Môi trường sống và số lượng loài là 2 yếu tố chính thế hiện rõ nhất sự đa dạng của các loài động vật.

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Vì sao nói Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành thực vật?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Nhóm các loài chim có ích là?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

Xem lời giải >>