Đề bài

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

 • A.
  Điều hòa khí hậu.
 • B.
  Cung cấp đất phi nông nghiệp.
 • C.
  Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên.
 • D.
  Là nơi ở của các loài động vật hoang dã.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Rừng tự nhiên không cung cấp đất phi nông nghiệp và cũng không nên chuyển thành đất phi nông nghiệp mà cần được gìn giữ và bảo tồn.

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Vì sao nói Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành thực vật?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nhóm các loài chim có ích là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

Xem lời giải >>