Đề bài

Năng lượng hao phí xuất hiện trong quá trình:

 • A.
  chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
 • B.
  chuyển hóa từ vật này sang vật khác.
 • C.
  cả A và B.
 • D.
  trường hợp khác.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Năng lượng hao phí xuất hiện trong quá trình chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và từ vật này sang vật khác.

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Bào tử đảm là cơ quan sinh sản của loại nấm nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong các thực vật sau, loài nào được xếp vào nhóm Hạt kín?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Vì sao nói Hạt kín là ngành có ưu thế lớn nhất trong các ngành thực vật?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Nhóm các loài chim có ích là?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem lời giải >>