Unit 1. This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends

Listen and color. Write. Listen to the words. Look at the pictures. Fill in the correct circle. Put a check or a cross in the box. Help Annie find her apple. Connect the correct letters. Read again. Fill in the correct circle. Write the words in the correct box. Circle the words. Write the sentence and match. Circle your toys. Underline your favorite toy.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson One Bài 1

1. Listen and color.

(Nghe bài nghe và tô màu vào hình vẽ dưới đây.)


Phương pháp giải:

Bài nghe

 1. The ball is green. (Quả bóng màu xanh.)

 2. The teddy bear is orange. (Con gấu bông màu cam.)

 3. The car is red. (Xe oto màu đỏ.)

     4. The doll is yellow. (Búp bê màu vàng.)

Lời giải chi tiết:

Các bạn sẽ tô: 

 1. Quả bóng màu xanh.

 2. Gấu bông màu cam.

 3. Ô tô màu đỏ.

 4. Búp bê màu vàng.

Lesson One Bài 2

2. Write.

(Viết vào chỗ trống.)

Phương pháp giải:

It's a ____. (Đó là một ____.) 

Lời giải chi tiết:

 1. It’s a ball. (Đó là một quả bóng.)

 2. It’s a doll.(Đó là một con búp bê.)

 3. It’s a car.(Đó là một chiếc xe ô tô.)

     4. It’s a teddy bear. (Đó là một con gấu bông.)

Lesson Two Bài 1

 1. Listen to the words. Look at the pictures. Fill in the correct circle. 

(Nghe các từ trong bài. Nhìn vào các bức tranh. Tô tròn ô chứa đáp án đúng.)


Phương pháp giải:

Bài nghe

 1. This is my car. (Đây là xe ô tô của tôi.)

 2. This is my teddy bear. (Đây là gấu bông của tôi.)

 3. This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

 4. This is your ball. (Đây là quả bóng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

 1. B

Lesson Two Bài 2

 2. Listen. Put a check (✔) or a cross (✖) in the box. 

(Nghe bài đọc. Điền dấu tích ✔ hoặc dấu ✖ vào ô trống.)Phương pháp giải:

Bài nghe

 1. This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

 2. This is your teddy bear.  (Đây là gấu bông của bạn.)

 3. This is your ball. (Đây là quả bóng của bạn.)

     4. This is your car.  (Đây là xe ô tô của bạn.)

Lời giải chi tiết:

1.

2.

3.

4.

Lesson Three Bài 1

1. Trace. Put a check ✔ or a cross  in the box.

(Xem gợi ý trong bài. Điền dấu tích ✔ hoặc dấu ✖ vào trong ô trống.)


Phương pháp giải:

1. This is my doll. (Đây là búp bê của tôi.)

2. This is my train. (Đây là tàu hỏa của tôi.)

3. This is my bike. (Đây là xe đạp của tôi.)

Lời giải chi tiết:

1. 

2. ✔

3. 

Lesson Three Bài 2

 2. Match.

(Nối các đáp án đúng với nhau.)

Phương pháp giải:

 1. Bike. (Xe đạp.)

 2. Ball. (Trái banh.)

 3. Doll. (Búp bê.)

 4. Kite. (Con diều.)

 5. Train. (Tàu hỏa.)

      6. Car. (Ô tô.)

Lời giải chi tiết:

Lesson Four Bài 1

1. Help Annie find her apple. Connect the correct letters.

(Giúp Annie tìm quả táo của cô ấy. Kết hợp các chữ cái đúng lại với nhau.)

Phương pháp giải:

Apple. (Quả táo.)


Lời giải chi tiết:

Nối các chữ “a” lại với nhau.

Lesson Four Bài 2

2. Match the words to the letters.

(Nối các chữ cái lại với nhau để thành các từ.)

Phương pháp giải:

 1. Bat. (Cái gậy.)

 2. Annie.

 3. Apple. (Quả táo.) 

      4. Ball. (Quả bóng.)

Lời giải chi tiết:

Lesson Four Bài 3

3. Look at the picture and the letters. Write and say the word.

(Nhìn vào bức tranh và các chữ cái. Viết và nói từ đó.)

Lời giải chi tiết:

1. Ball. (Quả bóng.)

2. Annie.

3. Apple. (Quả bóng.)

4. Bat. (Cái gậy.)

Lesson Five Bài 1

1. Read again. Fill in the correct circle.

(Đọc theo. Điền vào ô tròn đúng.)

My Favorite… 

What’s my favorite toy? 

My favorite one of all? 

My train? My car? 

No – my yellow ball. 


What’s my favorite color?  

Yellow, green, or blue? 

Is it yellow? Is it green? 

No – it’s blue. 


Nam, age 7 


1. What is my favorite toy?

(A) It’s a bike.

(B)  It’s a car.

(C)  It’s a ball.

2. What color is my ball?

(A) It’s yellow.

(B)  It’s blue.

(C)  It’s red.

3. What is my favorite color?

(A) It’s blue.

(B)  It’s red.

(C)  It’s yellow.

Phương pháp giải:

My Favorite… (Sở thích của tôi….)

What’s my favorite toy? (Đồ chơi yêu thích của tôi là gì?)

My favorite one of all? (Một trong những sở thích của tôi?)

My train? My car? (Tàu hỏa của tôi? Ô tô của tôi?)

No – my yellow ball. (Không – là quả bóng vàng của tôi.)


What’s my favorite color?  (Màu sắc yêu thích của tôi là gì?)

Yellow, green, or blue? (Vàng, xanh lá cây hay xanh da trời?)

Is it yellow? Is it green? (Có phải là màu vàng? Có phải là màu xanh lá cây?)

No – it’s blue. (Không – là màu xanh da trời.)


Nam, age 7 (Nam, 7 tuổi.)


1. What is my favorite toy? (Đồ chơi yêu thích của tôi là gì?)

(A) It’s a bike. (Đó là một chiếc xe đạp.)

(B)  It’s a car. (Đó là một chiếc ô tô.)

(C)  It’s a ball. (Đó là một quả bóng.)

2. What color is my ball? (Quả bóng của tôi có màu gì?)

(A) It’s yellow. (Nó có màu vàng.)

(B)  It’s blue. (Nó có màu xanh da trời.)

(C)  It’s red. (Nó có màu đỏ.)

3. What is my favorite color? (Màu sắc yêu thích của tôi là gì?)

(A) It’s blue. (Là màu xanh da trời.)

(B)  It’s red. (Là màu đỏ.)

(C)  It’s yellow. (Là màu vàng.)

Lời giải chi tiết:

Lesson Five Bài 2

 2. Write the words in the correct box.

(Viết các từ vào đúng ô có chứa tiêu đề tương tự.)

Phương pháp giải:

 • Train. (Tàu hỏa.)

 • Green. (Màu xanh lá cây.)

 • Red. (Màu đỏ.)

 • Ball. (Quả bóng.)

 • Doll. (Búp bê.)

 • Car. (Ô tô.)

 • Yellow. (Màu vàng.)

 • Blue. (Màu xanh da trời.)

Lời giải chi tiết:

toys

colors

Train

Green

Ball 

Red

Doll 

Yellow

Car

Blue 

Lesson Six Bài 1

1. Circle the words. Write the sentence and match.

(Khoanh tròn các từ. Viết các câu văn và nối lại sao cho đúng với hình vẽ)

Phương pháp giải:

1. Thisismybike.

This is my bike. (Đây là xe đạp của tôi.)

2. Openthedoor.

Open the door. (Mở cửa ra.)

3. Thisismyredball.

This is my red ball. (Đây là quả bóng màu đỏ của tôi.)

4. Closethewindow.

Close the window. (Đóng cửa sổ lại.)

Lời giải chi tiết:

 1. B
 1. C
 1. D
 1. A

Lesson Six Bài 2

2. Circle your toys. Underline your favorite toy.

(Khoanh tròn món đồ chơi bạn có. Gạch chân món đồ chơi yêu thích của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Lesson Six Bài 3

3. Draw and write about your toys.

(Vẽ và viết về món đồ chơi của bạn.)

Phương pháp giải:

This is my……. (Đây là…. của tôi.)

This is………... (Đây là……)

My favorite toy is……………. (Đồ chơi yêu thích của tôi là…….)

Lời giải chi tiết:

This is my favorite toy. (Đây là đồ chơi yêu thích của tôi.)

This is a ball. (Đây là một quả bóng.)

My favorite toy is a white ball. (Món đồ chơi yêu thích của tôi là một quả bóng màu trắng.)

 • Unit 2. That is his ruler. - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends

  Look and read. Put a check or a cross in the box. Order the words. Match. Write. Read and match. Look and write. Help the cat find the cookie. Connect the correct letters. Look at the picture. Fill in the correct circle.. Listen and color. Look at your school things. Write the colors.

 • Unit 3. Let's find mom! - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends

  Look at the picture. Fill in the correct circle. Listen and color. Look and write. Find and circle the family words. Then write. Help the elephant find the egg. Connect the correct letters. Read and number. Read. Write words from the box. Write the sentence with a question mark and a capital letter.

 • Review 1 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends

  1. Read and color. 2. Look at the picture again and write. 3. Write the words in the correct box. 4. Order the words. 5. Look and write.

 • Unit 4. I like monkeys - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends

  Read. Fill in the correct circle. Look at the sentences again. Write. Listen and write. Listen and match. Help the hamster find the hat. Connect the correct letters. Look at the picture and the letters. Write and say the word. Look and read again. Write yes or no. Circle the animals you like. Underline the animals you don’t like.

 • Unit 5. Do you like yogurt? - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends

  Listen. Put a check ✓ or a cross ✖. Order the words. Listen. Fill in the correct circle. Help Jack find his jacket. Connect the correct letters. Read again and write the names. Match. Circle n’t in the sentence. Draw the food you like and don’t like. Then write.

close