Trả lời Hoạt động 4 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thống kê số bạn mang bút chì và tẩy ở tổ em. Lập bảng thống kê rồi vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê đó.

Đề bài

Thống kê số bạn mang bút chì và tẩy ở tổ em. Lập bảng thống kê rồi vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thu thập thông tin: Mỗi bạn mang bao nhiêu bút?

Thống kê lại số bạn mang bút chì và tẩy dưới dạng bảng.

Vẽ biểu đồ tranh.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Tổ em có sĩ số 15.

Có 10 bạn mang bút chì, 5 bạn còn lại không mang bút chì.

Có 9 bạn mang tẩy và 6 bạn không mang tẩy.

Bảng thống kê:

 

Mang đi

Không mang đi

Bút chì

10

5

Tẩy

9

6

Biểu đồ tranh:

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close