Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2. Xem hình 23a.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xem hình 23a.

LG a.

Tính \(\dfrac{x}{y}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác.

Giải chi tiết:

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác vào \(\Delta ABC\), phân giác \(AD\) ta có:

\(\eqalign{
& {{AB} \over {AC}} = {{BD} \over {DC}} \cr 
& \Rightarrow {{3,5} \over {7,5}} = {x \over y} \Rightarrow {x \over y} = {7 \over {15}} \cr} \)

LG b.

Tính \(x\) khi \(y = 5\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác.

Giải chi tiết:

Khi \(y = 5\)

\(\Rightarrow x = 5.\dfrac{7}{{15}} = \dfrac{7}{3}\)

Nam.Name.Vn

list
close