Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 65 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 65 SGK Toán 8 Tập 2. Vẽ tam giác ABC, biết:

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\), biết:

\(AB = 3cm; AC = 6cm\); \(\widehat A = {100^o}\)

Dựng đường phân giác \(AD\) của góc \(A\) (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng \(DB, DC\) rồi so sánh các tỉ số \(\dfrac{{AB}}{{AC}}\) và \(\dfrac{{DB}}{{DC}}\)  (h.20).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng kiến thức vẽ tam giác biết độ dài hai cạnh và 1 góc xen giữa hai cạnh đó.

- Dùng thước đo đoạn thẳng lập tỉ số đoạn thẳng và so sánh.

Lời giải chi tiết

\(BD ≈ 2 cm; DC ≈ 4 cm\)

\(\eqalign{&   {{AB} \over {AC}} = {3 \over 6} = {1 \over 2};\,\,{{BD} \over {DC}} = {2 \over 4} = {1 \over 2}  \cr &  \Rightarrow {{AB} \over {AC}} = {{BD} \over {DC}} = {1 \over 2} \cr} \)

Nam.Name.Vn

list
close