Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. a) Khi cộng - 3 và cả hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào ?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a.

Khi cộng \(- 3\) vào cả hai vế của bất đẳng thức \(- 4 < 2\) thì được bất đẳng thức nào ?

Lời giải chi tiết:

\(-4 + (-3) = -7\); \(2 + (-3) = -1\)

\(⇒\) Ta có bất đẳng thức: \(-7 < -1\)

LG b.

Dự đoán kết quả: Khi cộng số c vào cả hai vế của bất đẳng thức \(- 4 < 2\) thì được bất đẳng thức nào ?

Lời giải chi tiết:

Dự đoán khi cộng số \(c\) vào cả hai vế của bất đẳng thức \(- 4 < 2\) thì được bất đẳng thức: \(-4+c < 2+c\).

Nam.Name.Vn

list
close