Câu hỏi 3 trang 33 SGK Hình học 11

Trả lời câu hỏi 3 trang 33 sách giáo khoa Hình học 11. Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng với phép đồng dạng.

Lời giải chi tiết

- Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Phép đồng dạng không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

- Phép dời hình biến đường tròn thành đường tròn có bán kính không đổi.

Phép đồng dạng tỉ số k biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính k.R.

- Phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng nó.

Phép đồng dạng biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo