Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2. Tính x trong hình 23b.

Đề bài

Tính \(x\) trong hình 23b.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác.

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất đường phân giác trong tam giác vào \(\Delta DEF\), đường phân giác \(DH\) ta có:

\(\eqalign{
& {{DE} \over {DF}} = {{EH} \over {HF}} \cr
& \Rightarrow {5 \over {8,5}} = {3 \over {HF}} \cr
& \Rightarrow HF = {{3.8,5} \over 5} = 5,1 \cr
& \Rightarrow x = EF = EH + HF \cr&\;\;\;\;\;\;\;\,= 3 + 5,1 = 8,1 \cr} \)

Vậy x=8,1.

Nam.Name.Vn

list
close