Sách bài tập Toán 8 Kết nối tri thức gồm 10 chương với 39 bài

Chương 1. Đa thức

Bài 1. Đơn thức

Bài 2. Đa thức

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

Bài 4. Phép nhân đa thức

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập cuối chương 2

Chương 3. Tứ giác

Bài 10. Tứ giác

Bài 11. Hình thang cân

Bài 12. Hình bình hành

Bài 13. Hình chữ nhật

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Bài tập cuối chương 3

Chương 4. Định lí Thales

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài tập cuối chương 4

Chương 5. Dữ liệu và biểu đồ

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng.  biểu đồ

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đó

Bài tập cuối chương 5

Chương 6. Phân thức đại số

Bài 21. Phần thức đại số

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số

Bài tập cuối chương 6

Chương 7. Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 27. Khái niệm hàm số và đô thị của hàm số

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đô thị của hàm số bậc nhất

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng

Bài tập cuối chương 7

Chương 8. Mở đầu về tính xác suất của biến cố

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất và ứng dụng

Bài tập cuối chương 8

Chương 9. Tam giác đồng dạng

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Bài 37. Hình đồng dạng

Bài tập cuối chương 9

Chương 10. Một số hình khối trong thực tiễn

Bài 38. Hình chóp tam giác đều

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều

Bài tập cuối chương 10