Lý thuyết: Bài 20: Đề-xi-mét vuông

Đề-xi-mét vuông là một đơn vị đo diện tích ....

  • Đề-xi-mét vuông là một đơn vị đo diện tích
  • Đề-xi-mét vuông viết tắt là dm2
  • 1 dmlà diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 dm.

1dm2 = 100 cm2

100cm2 = 1 dm2

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close