Bài 8 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 9. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không: a) (-4;5); 7x-5y=-53 và -2x+9y=53 ...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay không:

LG a

\( (-4 ; 5) ,\)

\(\left\{ \matrix{
7x - 5y = - 53 \hfill \cr 
- 2x + {\rm{9}}y = 53 \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = -4 ; y = 5\) vào từng phương trình của hệ:

+) \(7.(-4) – 5.5 =-53 \Leftrightarrow  -53 = -53\) (luôn đúng)

+) \(-2. (-4) + 9.5 =53 \Leftrightarrow 53=53\) (luôn đúng)

Vậy cặp \((-4 ; 5)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{7x - 5y = - 53} \cr 
{ - 2x + 9y = 53}\hfill \cr} \right.\)

LG b

\( (3 ; -11),\)

\(\left\{ \matrix{
{0,2x + 1,7y = - 18,1} \cr 
{3,2x - y = 20,6} \hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 3 ; y = -11 \) vào từng phương trình của hệ:

+) \(0,2.3 + 1,7 .(-11) = -18,1 \\ \Leftrightarrow -18,1 =-18,1 \)(luôn đúng)

+) \(3,2.3 -(- 11) = 20,6 \Leftrightarrow 20,6 = 20,6\) (luôn đúng)

Vậy cặp \((3 ; -11)\) là nghiệm của hệ phương trình

\( \left\{ \matrix{
{0,2x + 1,7y = - 18,1} \cr 
{3,2x - y = 20,6}\hfill \cr} \right.\)

LG c

\( (1,5 ; 2), (3 ; 7),\)

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \(x = 1,5 ; y = 2 \) vào từng phương trình của hệ:

+) \(10.1,5 – 3.2 =9 \Leftrightarrow 9 = 9\) (luôn đúng)

+) \(-5.1,5 + 1,5.2 =-4,5 \\ \Leftrightarrow -4,5 = -4,5\) (luôn đúng)

Vậy cặp \( (1,5;2)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

Thay \(x = 3 ; y = 7\) vào từng phương trình của hệ:

\(10.3 – 3.7 =9 \Leftrightarrow 9 = 9\) (luôn đúng)

\(-5.3 +1,5.7 =-4,5 \\ \Leftrightarrow -4,5 = -4,5\)(luôn đúng)

Vậy cặp \((3 ; 7)\) là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{10x - 3y = 9} \cr 
{ - 5x + 1,5y = - 4,5}\hfill \cr} \right.\)

LG d

\( (1 ; 8),\)

\(\left\{ \matrix{
{5x + 2y = 9} \cr 
{x - 14y = 5}\hfill \cr} \right.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng: 

Ta thay giá trị \(x\) và \(y \) vào từng phương trình của hệ. Nếu cặp số \(( x;y)\) thỏa mãn cả hai phương trình của hệ thì cặp số đó là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Thay \( x = 1 ; y = 8\) vào phương trình thứ nhất của hệ:

\(5.1 + 2.8 =9 \Leftrightarrow 21 = 9\) (vô lí)

Vậy cặp \((1 ; 8)\) không phải là nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
{5x + 2y = 9} \cr 
{x - 14y = 5}\hfill \cr} \right.\)

HocTot.Nam.Name.Vn

 • Bài 9 trang 7 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 7 sách bài tập toán 9. Hãy biểu diễn y qua x ở mỗi phương trình (nếu có thể ) rồi đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao (không vẽ đồ thị): a) 4x-9y=3 và -5x-3y=1 ...

 • Bài 10 trang 7 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 9. Cho phương trình 3x – 2y = 5. a) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn để được một hệ có nghiệm duy nhất ...

 • Bài 11 trang 7 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 9. Dựa vào vị trí tương đối giữa hai đường thẳng dưới đây, hãy tìm mối liên hệ giữa các hằng số a, b, c và các hằng số a’, b’, c’ để hệ phương trình ...

 • Bài 12 trang 8 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 8 sách bài tập toán 9. Minh họa hình học tập nghiệm của mỗi hệ phương trình sau: a)2x+3y=7 và x-y=6; b) 3x+2y=13 và 2x-y= -3; c)x+y=1 và 3x+0y=12; ...

 • Bài 13 trang 8 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 8 sách bài tập toán 9. Cho hệ phương trình x+0y=-2 và 5x-y=-9. a) Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình đã cho. Từ đó xác định nghiệm của hệ; ...

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close