Giải Bài 7.25 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tính: a) 45% của 300 b) 15% của 25,9 c) 2,8% của -50

Đề bài

Tính:

a)     45% của 300

b)    15% của 25,9

c)     2,8% của -50

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a% của b bằng \(\frac{{a.b}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

a)    45% của 300 là \(\frac{45.300}{100} = 135\)

b)    15% của 25,9 là \(\frac{15. 25,9}{100} = 3,885\)

c)     2,8% của -50 là \(\frac{2,8 . (-50)}{100} = -1,4\)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close