Giải Bài 6.12 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

Đề bài

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

\(\begin{array}{l}a)4\frac{3}{4}\\b)10\frac{8}{9}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hỗn số \(a\frac{b}{c}\) (a,b,c \(\in N^*\)) được viết dưới dạng phân số là: \(\frac{{a.c + b}}{c}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)4\frac{3}{4} = \frac{{4.4 + 3}}{4} = \frac{{19}}{4}\\b)10\frac{8}{9} = \frac{{10.9 + 8}}{9} = \frac{{98}}{9}\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close