Giải Bài 6.11 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

 \(\begin{array}{l}a)\frac{{43}}{7};\\b)\frac{{59}}{{15}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia tử số cho mẫu số, thương thu được chính là phần nguyên, số dư là tử số của phần phân số, giữ nguyên mẫu số làm mẫu số của phần phân số

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{{43}}{7} = \frac{{6.7 + 1}}{7} = 6 + \frac{1}{7} = 6\frac{1}{7}\\b)\frac{{59}}{{15}} = \frac{{3.15 + 14}}{{15}} = 3 + \frac{{14}}{{15}} = 3\frac{{14}}{{15}}\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close