Giải Bài 3.38 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau: P = {x ∈ Z| x ⁝ 3 và -18 ≤ x ≤ 18}.

Đề bài

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau: P = {x ∈ Z| x ⁝ 3 và -18 ≤ x ≤ 18}.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì x ⁝ 3 nên x là bội của 3. Ta tìm các bội của 3 thỏa mãn lớn hơn hoặc bằng -18 và nhỏ hơn hoặc bằng 18

Lời giải chi tiết

Vì x ⁝ 3 nên x là bội của 3.

Nhân 3 lần lượt với 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;…ta được các bội dương của 3 là: 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; …

Do đó các bội của 3 là: …;- 21; -18; -15; -12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; …

Mà -18 ≤ x ≤ 18

Ta được x ∈ {-15; -12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18}

Do x ∈ P nên P = {-15; -12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18}

Vậy P = {-15; -12; -9; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18}.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close