Giải Bài 3.36 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các ước của 21 và -66.

Đề bài

Tìm các ước của 21 và -66.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tìm các ước nguyên dương

+Các ước bao gồm các ước nguyên dương và các số đối của chúng

+Ước của k đồng thời là ước của -k

Lời giải chi tiết

+) Ta có: 21 = 3. 7

Các ước nguyên dương của 21 là: 1; 3; 7; 21

Ta có các ước của 21 là: 1; -1; 3; -3; 7; -7; 21; -21

+) Ta có: 66 = 2. 3. 11

Các ước nguyên dương của 66 là: 1; 2; 3; 6; 11; 22; 33; 66

Ta có các ước của -66 là: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6; 11; -11; 22; -22; 33, -33; 66; -66

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close