Bài 33 trang 56 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 56 sách bài tập toán 9. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với giá trị nào của \(m\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

LG a

\({x^2} - 2\left( {m + 3} \right)x + {m^2} + 3 = 0\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(a \ne 0\) và \(\Delta ' = b{'^2} - ac>0\).

Lời giải chi tiết:

Phương trình \({x^2} - 2\left( {m + 3} \right)x + {m^2} + 3 = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(\Delta ' > 0\)

\(\eqalign{
& \Delta ' = {\left[ { - \left( {m + 3} \right)} \right]^2} - 1\left( {{m^2} + 3} \right) \cr 
& = {m^2} + 6m + 9 - {m^2} - 3 = 6m + 6 \cr 
& \Delta ' > 0 \Leftrightarrow  6m + 6 > 0 \cr&\Leftrightarrow 6m > - 6 \Leftrightarrow m > - 1 \cr} \)

Vậy \(m > -1\) thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

LG b

\(\left( {m + 1} \right){x^2} + 4mx + 4m - 1 = 0\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(a \ne 0\) và \(\Delta ' = b{'^2} - ac>0\).

Lời giải chi tiết:

Phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} + 4mx + 4m - 1 = 0\) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi \(m + 1 ≠ 0\) và \(\Delta ' > 0\)

\( m + 1 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne - 1\)

\( \Delta ' = {\left( {2m} \right)^2} - \left( {m + 1} \right)\left( {4m - 1} \right) \)

      \( = 4{m^2} - 4{m^2} + m - 4m + 1 \)

      \(= 1 - 3m \)

\( \Delta ' > 0 \Leftrightarrow 1 - 3m > 0 \Leftrightarrow 3m < 1\)\(\, \displaystyle\Leftrightarrow m < {1 \over 3}  \)

Vậy \(\displaystyle m < {1 \over 3}\) và \(m ≠ -1\) thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close