Giải Bài 3.22 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 32 – 34 + 36 – 38 + 40 – 42; b) 92 – (55 – 8) + (-45).

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 32 – 34 + 36 – 38 + 40 – 42;

b) 92 – (55 – 8) + (-45).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các số hạng theo các cặp hợp lí

Lời giải chi tiết

a) 32 – 34 + 36 – 38 + 40 – 42

= (32 – 34) + (36 – 38) + (40 – 42)

= - (34 – 32) – (38 – 36) – (42 – 40)

= - 2 – 2 – 2

= - (2 + 2 + 2)

= - 6.

b) 92 – (55 – 8) + (-45)

= 92 – 55 + 8 – 45

= (92 + 8) – (55 + 45)

= 100 – 100 

= 0.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close