Giải Bài 3.15 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các số thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng sau:

Đề bài

Điền các số thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

+ Muốn cộng 2 số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu – trước kết quả

+ Ta có: a – (-b)  = a + b

Lời giải chi tiết

+) Với x = -13; y = 7:

x + y = (-13) + 7 = - (13 -7) = -6

x - y = (-13) – 7 = (-13) + (-7) = - (13 + 7) = - 20

+) Với x = 5; y = -22:

x + y = 5 + (-22) = - (22 -5) = -17

x - y = 5 – (-22) = 5 + 22 = 27

+) Với x = -17; y = -23 

x + y = (-17) + (-23) = - (17 + 23) = - 40

x – y = (-17) – (-23) = (-17) + 23 = 23 – 17 = 6

+) Với x = 0; y = -55

x + y = 0 + (-55) = -55

x – y = 0 – (-55) = 0 + 55 = 55

+) Với x = -129; y = 0

x + y = (-129) + 0 = - 129

x – y = (-129) – 0 = - 129

+) Với x = 0; y = (-57) 

x + y = 0 + (-57) = (-57)

x – y = 0 – (-57) = 0 + 57 = 57

+) Với x = 6; y = ?

x + y = - 24. Suy ra y = - 24 – x = (-24) – 6 = (-24) + (-6) = -(24 + 6) = -30

x – y = 6 – (-30) = 6 + 30 = 36

+) Với x = ? ; y = 53

x – y = - 39. Suy ra x = (-39) + y = (-39) + 53 = 53 – 39 = 14

x + y = 14 + 53 = 67

Ta được bảng sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close