Giải Bài 2.39 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⁝ a và 720 ⁝ a.

Đề bài

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⁝ a và 720 ⁝ a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*a là là ước chung lớn nhất của 480 và 720

*Các bước tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Vì 480 ⁝ a và 720 ⁝ a nên a là một ƯC(480,720)

Mà a lớn nhất nên a = ƯCLN(480; 720)

Ta có:

480 = 25.3.5

720 = 24.32.5

+Các thừa số nguyên tố chung là: 2; 3 và 5.

+Số mũ nhỏ nhất của 2 là 4, của 3 là 1, của 5 là 1

 Ta được ƯCLN(480; 720) = 24. 3 . 5 = 240.

Vậy số tự nhiên a lớn nhất là 240.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close