Giải Bài 2.1 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm kí hiệu thích hợp ( ⁝ ⋮̸ ) thay vào các dấu “?”

Đề bài

Tìm kí hiệu thích hợp (\( \vdots \), \(\not{ \vdots }\)) thay vào các dấu “?”

56  7;       63  8;       1 975  25;     2 020  20;           2 021  3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia

+ Nếu a: b không dư thì a \( \vdots \) b

+ Nếu a: b có dư thì a \(\not{ \vdots }\) b

Lời giải chi tiết

+) Vì 56: 7 = 8 nên 56  7

+) Vì 63: 8 = 7 (dư 7) nên 63  8

+) Vì 1 975: 25 = 79 nên 1 975  25

+) Vì 2 020: 20 = 101 nên 2 020  20

+) Vì 2 021: 3 = 673 (dư 2) nên 2 021  3

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close