Giải Bài 1.9 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Đề bài

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là \(\overline {ab} (a,b \in N;0 < a \le 9;0 \le b \le 9)\)

Vì chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3 nên b>3 ta có bảng sau:

b

4

5

6

7

8

9

a

1(TM)

2(TM)

3(TM)

4(TM)

5(TM)

6(TM)

Các số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn đề bài là: 14; 25; 36; 47; 58; 69.

Vậy A = {14; 25; 36; 47; 58; 69}.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close