Giải Bài 1.7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp L = {n| n = 2k + 1 với k ∈ N}. a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập L và hai số tự nhiên không thuộc tập L; b) Hãy mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác.

Đề bài

Cho tập hợp L = {n| n = 2k + 1 với k  N}.

a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập L và hai số tự nhiên không thuộc tập L;

b) Hãy mô tả tập L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Ứng với mỗi giá trị của k, ta tìm được 1 phần tử của tập L.

+ Chọn 4 giá trị của k, ta tìm được 4 phần tử của tập L.

Lời giải chi tiết

L = {n| n = 2k + 1 với k ∈ N }.

a) +) Với k = 0, ta được: n = 2. 0 + 1 = 1 ∈ L

+) Với k = 1, ta được: n = 2. 1 + 1 = 3 ∈ L

+) Với k = 2, ta được: n = 2. 2 + 1 = 5 ∈ L

+) Với k = 3, ta được: n = 2. 3 + 1 = 7 ∈ L

Do đó bốn số tự nhiên thuộc tập L là: 1; 3; 5; 7

Vậy ta thấy hai số tự nhiên không thuộc tập L là: 0; 2.

Lưu ý: Ta có thể chọn các giá trị k tùy ý thuộc N. Khi đó ta có thể thu được các phần tử khác của tập L.

Ta cũng có thể chọn 2 số tự nhiên chẵn không thuộc tập L

b) Nhận thấy các số: 1; 3; 5; 7; ... là các số tự nhiên lẻ

Do đó: L = {n ∈ N, n là các số lẻ}.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close