Giải Bài 1.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P={1;1/2; 1/3; 1/4; 1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Đề bài

Cho tập hợp P={1;\(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{5}\)}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng của các phần tử của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm quy luật của các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

Ta thấy các phần tử của P có dạng \(\frac{1}{a}(a \in N^*,a < 6)\)

Ta có thể viết P={\(\frac{1}{a}|a \in N^*,a < 6\)} hoặc P={\(\frac{1}{a}|a \in N^*,a \le 5\)}

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close