Giải Bài 1.32 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Đề bài

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau
c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn
d) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Chọn chữ số hàng nghìn

Bước 2: Chọn chữ số hàng trăm

Bước 3: Chọn chữ số hàng chục

Bước 4: Chọn chữ số hàng đơn vị

Lời giải chi tiết

a) Vì chữ số hàng nghìn khác 0 nên nên để số nhỏ nhất thì chữ số đầu tiên phải là 1

Ba chữ số tiếp theo nhỏ nhất là số 0

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số: 1000

b) Một số có bốn chữ số khác nhau là số nhỏ nhất thì:

Chữ số hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 tức là số 1

Chữ số hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 1 tức là số 0

Chữ số hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 0 và 1 tức là số 2

Chữ số hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 0,1,2 tức là số 3

Vây số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau: 1023

c) Một số có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn là số nhỏ nhất thì:

Chữ số chẵn hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 là số 2

Chữ số chẵn hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 2 tức là số 0

Chữ số chẵn hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 0 và 2 tức là số 4

Chữ số chẵn hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 0,2,4 tức là số 6

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số chẵn: 2046

d) Một số có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ là số nhỏ nhất thì:

Chữ số lẻ hàng nghìn của nó phải là số nhỏ nhất khác 0 là số 1

Chữ số lẻ hàng trăm phải là số nhỏ nhất khác 1 tức là số 3

Chữ số lẻ hàng chục phải là số nhỏ nhất khác 1 và 3 tức là số 5

Chữ số lẻ hàng đơn vị phải nhỏ nhất khác 1,3,5 tức là số 7

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và đều là số lẻ: 1357

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close