Giải Bài 1.31 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tải về

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7 a) Viết tập hợp A bằng 2 cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập A?

Đề bài

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 3 và không lớn hơn 7
a) Viết tập hợp A bằng 2 cách: Liệt kê các phần tử và nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử
b) Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 10, những số nào không phải là phần tử của tập A?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả một tập hợp bằng 2 cách

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp( viết các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc{} theo thứ tự tùy ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết 1 lần

Cách 2: Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: A={4;5;6;7}

Cách 2: A={\(n \in N | 3 < x \le 7\)}

b)  Các số tự nhiên nhỏ hơn 10 là 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. Trong các số đó, những số không phải là phần tử của tập A là 0;1;2;3;8;9

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close