Giải Bài 1.28 trang 13 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P= {1/x|x thuộc N*;x < 5} ) Hãy viết tập P bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Đề bài

Cho tập hợp P= \(\{ \frac{1}{x}|x \in N*;x < 5\} \) Hãy viết tập P bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tìm các số x thỏa mãn x là số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 5

+Liệt kê các phần tử của các tập hợp theo yêu cầu đề bài, mỗi phần tử chỉ viết 1 lần và cách nhau bởi dấu chấm phẩy

Lời giải chi tiết

Các số x là số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 5 là 1; 2; 3; 4

Các phần tử của P là \(\frac{1}{1};\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4}\)

Vậy P={\(1;\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4}\)}

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close