Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số 7; 15; 106; ; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời

Đề bài

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số. Trong các số 7; 15; 106; 99, số nào thuộc và số nào không thuộc tập S? Dùng kí hiệu để trả lời.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Số tự nhiên có 2 chữ số có dạng \(\overline {ab}\) (\(a,b \in N, a \ne 0\)

*) Kí hiệu \(\in\) để chỉ phần tử thuộc tập hợp

*) Kí hiệu \(\notin\) để chỉ phần tử không thuộc tập hợp

Lời giải chi tiết

Các số tự nhiên có 2 chữ số trong các số ở trên là: 15; 99

Như vậy:

\(15 \in S; 99 \in S\);

\(7 \notin S; 106 \notin S\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close