• Câu 1 trang 99 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 99 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 41 dưới đây, em hãy: a) Xác định (tô màu) trên lược đồ, tỉnh thành phố em đang sống và học tập.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 100 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 100 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ: đặc điểm điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nhiên của tỉnh

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 100 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 100 sách bài tập Địa lí 9, Nêu ý nghĩa vị trí địa lý trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Xem lời giải
 • Câu 1 trang 101 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 101 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào các tài liệu Địa lí địa phương và vốn hiểu biết của bản thân, nêu rõ sự phát triển dân cư và phân bố dân cư, các loại hình quần cư của tỉnh em bằng cách điều nội dung thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 102 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 102 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu trên và vốn hiểu biết, hãy nêu nhận xét về nguồn lao động và tình hình sử dụng nguồn lao động trong tỉnh những năm gần đây.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 102 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 102 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào Niên giám thống kê của tỉnh, em hãy hoàn thành bảng cơ cấu GDP của tỉnh.

  Xem lời giải
 • Câu 1 trang 103 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 103 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ các ngành công nghiệp của tỉnh (cột A), các sản phẩm chủ yếu của từng ngành (cột B) và tên các nhà máy lớn (cột C).

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 104 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 104 sách bài tập Địa lí 9, Trình bày các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh bằng cách hoàn thành bảng tổng kết theo gợi ý cụ thể dưới đây.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 104 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 104 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ cơ cấu, tình hình phát triển của ngành dịch vụ.

  Xem lời giải