• Câu 1 trang 101 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 101 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào các tài liệu Địa lí địa phương và vốn hiểu biết của bản thân, nêu rõ sự phát triển dân cư và phân bố dân cư, các loại hình quần cư của tỉnh em bằng cách điều nội dung thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 102 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 102 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu trên và vốn hiểu biết, hãy nêu nhận xét về nguồn lao động và tình hình sử dụng nguồn lao động trong tỉnh những năm gần đây.

  Xem lời giải
 • Câu 3 trang 102 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 102 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào Niên giám thống kê của tỉnh, em hãy hoàn thành bảng cơ cấu GDP của tỉnh.

  Xem lời giải