Chuyên đề học tập Ngữ Văn 11 Chân trời sáng tạo gồm 3 chuyên đề với 8 phần

Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

Chuyên đề 2: Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại

Chuyên đề 3: Đọc, viết và giới thiệu về một tác phẩm văn học