Câu hỏi 2 trang 7 SGK Địa lí 4

Nêu một số yếu tố của bản đồ.

Đề bài

Nêu một số yếu tố của bản đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về một số yếu tố của bản đồ.

Lời giải chi tiết

Một số yếu tố của bản đồ:

- Tên bản đồ;

- Phương hướng;

- Tỉ lệ bản đồ;

- Kí hiệu bản đồ.

close