Câu 3 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 3 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho thích hợp:

A. Tên khoáng sản

B. Nơi phân bố

1. Dầu mỏ

2. Bô – xít

3. Sắt

4. A – pa –tít

5. Than

a) Hà Tĩnh

b) Biển Đông

c) Tây Nguyên

d) Lào Cai

đ) Quảng Ninh

 Trả lời:

1 - b);       2 - c);            3 - a);         4 - d);         5 - đ).

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close