Câu 1 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Giải bài tập Câu 1 trang 6 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Trên phần đất liền nước ta:

☐ Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.

☐ \(\dfrac{1}{2}\)diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{1}{2}\) diện tích là đồi núi.

☐ \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{3}{4}\) diện tích là đồi núi.

☐ \(\dfrac{3}{4}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồi núi.

Trả lời:

Trên phần đất liền nước ta:

☒ \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{3}{4}\) diện tích là đồi núi.

Sachbaitap.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close