Đề bài

Bình “gas” sử dụng trong hộ gia đình A có chứa 10,76 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 3:7 (thành phần khác không đáng kể). Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propane tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butane tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Hỏi trung bình lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt 1 bình khí “gas” trên của hộ gia đình A tương ứng với bao nhiêu số điện? (Biết hiệu suất sử dụng nhiệt là 67% và 1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ).

 • A.
  89 số.
 • B.
  97 số.
 • C.
  101 số.
 • D.
  99 số.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phân tích dựa vào dữ kiện đề bài

Lời giải chi tiết :

Gọi số mol của propane và butane lần lượt là 3x, 7x

\( \to \) 44.3x + 58.7x = 10,76.103

\( \to \) x = 20

\( \to \) n C3H8 = 60 mol, n C4H10 = 140 mol

Lượng nhiệt tiêu thụ của hộ gia đình là: (60.2220 + 140.2850).67% = 356574 kJ

\( \to \) Số điện tiêu thụ = 356574 : 3600 = 99 số

Đáp án D

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Số oxi hóa của các nguyên tử trong đơn chất bằng

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Quá trình Ostawald để sản xuất nitric acid từ ammonia được đề xuất vào năm 1902. Ở giai đoạn đầu của quá trình, ammonia bị oxi hóa với oxygen ở nhiệt độ cao khi có chất xúc tác:

Chất bị oxi hóa trong quá trình trên là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa khử là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Cho phương trình nhiệt hóa học sau: S(s) + O2(g) \( \to \) SO2(g) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 296.80kJ\)

Enthalpy tạo thành chuẩn của SO2(g) là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phản ứng thu nhiệt có

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Cho 2 phương trình nhiệt hóa học sau:

C(s) + H2O(g) \( \to \) CO(g) + H2(g)  \({\Delta _r}H_{298}^o = 121,25kJ\) (1)

CuSO4(aq) + Zn(s) \( \to \) ZnSO4(aq) + Cu(s) \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 230,04kJ\)(2)

Chọn phát biểu đúng:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng

2H2(g) + O2(g) \( \to \) 2H2O(l)  \({\Delta _r}H_{298}^o =  - 571,68kJ\)

Phản ứng trên là phản ứng

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Trong các phản ứng sau, phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Số oxi hóa của sulfur (S) trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

Xem lời giải >>